Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Algemeen

Bvba WEBEX (“WEBEX”) is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door WEBEX van een bestelling of een opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door WEBEX. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan WEBEX.

Artikel 2: Prijzen

Prijzen welke door WEBEX in het kader van offertes worden meegedeeld, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door WEBEX meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn van 8 uur tot 17 uur op werkdagen. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

Artikel 3: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door WEBEX opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan WEBEX en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft WEBEX tevens het recht om een administratiekost van 250 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.

Artikel 4: Levering van diensten

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door WEBEX voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde dienst.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

In geen geval is WEBEX aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst. WEBEX zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de WEBEX gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van WEBEX volgens of in verband met een met de WEBEX gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten van de dienstverlening over een periode van twee (2) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 6 : Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt WEBEX, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door WEBEX tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat WEBEX toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op info@expertisekantoor-webex.eu. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot info@expertisekantoor-webex.eu. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. WEBEX behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 7 : Toepassingsmodaliteiten wrakkenjournaal

De op het wrakkenjournaal vermelde inlichtingen, in het bijzonder de kenmerken van de voertuigen evenals de eventuele foto’s, worden louter ter informatie weergegeven. WEBEX draagt geen enkele verantwoordelijkheid over de correctheid van deze gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de bieder om deze gegevens te verifiëren alvorens een offerte uit te brengen. In geen geval zal de bieder schattingsfouten voor de bij WEBEX binnengekomen offertes mogen aanhalen.

Enkel de offertes die door WEBEX worden ontvangen, vòòr 24h00 van de dag waarop de biedingen verlopen, zullen door WEBEX in aanmerking worden genomen .

De bieder verbindt zich ertoe een geldigheid van zijn bod, gedurende 20 dagen aan te houden, te tellen vanaf de vervaldatum van de wrakbiedingen, tenzij de bieder dit expliciet anders opgeeft bij het geven van zijn offerte. De offerte verbindt de bieder gedurende deze periode. De aanvaarding van de offerte verbindt definitief de bieder.

WEBEX beperkt zich tot het doorgeven van de ontvangen offertes en komt niet tussen in de beslissingsprocedure en verkoopsprocedure. WEBEX zal dus in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de keuzes die door de verkopers gemaakt worden op basis van de offertes die zij ontvangen.

Artikel 8: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met WEBEX voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van WEBEX. Indien een bepaling van een met WEBEX gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Artikel 9: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met WEBEX is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met WEBEX zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Kortrijk.